Похожее изображениеРЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

Головними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей є раціональний режим харчування та збалансованість раціону.

Показниками правильної організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах є показни­ки їхнього стану здоров'я (ступінь фізичного розвитку, захворюваність тощо).

При організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах слід керуватися чинними нор­мативно-правовими документами.

У ДНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідальними за організацію хар­чування дітей є засновники (власники), органи управління освіти, керівники дошкільних навчальних закладів, а контроль за організацією харчування покладається на керівника та медичних працівників.

Контроль за харчуванням починається з моменту складання меню-розкладу і продовжується на всіх етапах приготування їжі. Він проводиться щоденно і включає аналіз харчування на фізіологічну повноцінність прискладанні меню, контроль заякістю продуктів, дотриманням норм вкладених продуктів і виходом страв, технологією приготування та якістю приготовленої їжі, за її роздачею по групах, до­триманням санітарно-гігієнічного режиму харчоблоку і допоміжних приміщень, веденням документації з харчування, організації харчування по групах, виховання культурно-гігієнічних навичок тощо.

Медичний працівник дошкільного навчального закладу здійснює постійний контроль за:

 • якістю продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу, умовами їх
  зберігання та дотриманням термінів реалізації;
 • якістю приготування їжі (технологія приготування, дотримання норм вкладених продуктів, вихід
  страв, смакові якості їжі);
 • роздачею їжі по групах;
 • організацією харчування по групах, вихованням у дітей культурно-гігієнічних навичок;

' дотриманням санітарно-епідеміологічного режиму на харчоблоці й у допоміжних приміщеннях;

 • дотриманням правил особистої гігієни працівниками харчоблоку;
 • своєчасністю проходження медичних оглядів працівниками харчоблоку.

Медичний працівник щоденно аналізує харчування на фізіологічну повноцінність; один раз на де­сять днів проводить аналіз якості харчування (виконання затвердженого набору продуктів); щомісяця проводить більш глибокий аналіз харчування на збалансованість.

Керівник дошкільного навчального закладу здійснює загальне керівництво організацією харчу­вання, зокрема:

 • контролює роботу працівників (медичних, харчоблоку, комірника), які відповідають за організацію
  харчування;
 • контролює постачання продуктів, дотримання правил їх зберігання і використання, постановку
  роботи на харчоблоці, правильність складання меню-розкладу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог
  при приготуванні та видачі їжі;
 • періодично перевіряє організацію харчування дітей у групах.

Аналіз харчування проводиться щоквартально. Результативність перевірок узагальнюється наказом по дошкільному навчальному закладу.

Періодичність аналізу залежить від конкретного стану харчування у дошкільному навчальному закладі.

Вивчення стану харчування завжди проводиться в присутності працівника, який безпосередньо відповідає за цю роботу в цілому, і кожного працівника, якого стосується організація харчування.

Під час вивчення необхідно здійснювати об'єктивний аналіз роботи, давати правильну оцінку в ці­лому роботі медичних сестер, інших працівників, відповідальних за харчування. Оцінка повинна бути підтверджена фактами.

Успіх вивчення стану організації харчування залежить від підготовки до здійснення перевірки: точності і чіткості поставленої мети, складання плану, ознайомлення з висновками і пропозиціями попередніх вивчень.

Після вивчення питання організації харчування оформлюються відповідні висновки і пропозиції (вони складаються чітко, стисло, в певній логічній послідовності, їхня структура повинна відповідати змісту завдань, які ставилися. Не можна обмежуватись лише поверхневим описом або констатацією фактів).

       З метою своєчасного проведення контролю за організацією харчування дітей, вжиття заходів щодо його покращення у дошкільному навчальному закладі планується відповідна робота у річному плані роботи. Форми проведення можуть бути різними. Це і організація роботи ради з харчування, і прове­дення виробничих нарад. Питання харчування може виноситись для обговорення на педагогічну раду. Проводяться консультації для різних категорій працівників з даного питання тощо.

Рада з харчування створюється у дошкільному навчальному закладі на підставі наказу по закладу. До її складу входять представники адміністрації (завідувач, вихователь-методист, медична сестра), пе­дагогічного колективу, обслуговуючого персоналу. До складу ради можуть залучатися і представники батьківської громадськості.

Засідання ради може проводитися один раз на квартал чи щомісячно, а за потреби — позачергово. Складається план роботи засідань, у якому визначаються актуальні питання, що потребують вивчення і удосконалення. Також члени ради залучаються до проведення контролю за організацією харчування.

Орієнтовний план роботи ради з харчування на______________ навчальний рік:

 • вересень: визначення складу ради, написання плану роботи;
 • жовтень: заслуховування аналізу виконання норм харчування за 9 місяців (медична сестра); вжит­
  тя заходів щодо повного виконання норм з плодово-овочевої продукції;
 • листопад: перевірка видачі готової їжі з харчоблоку, відповідності нормам, правильності роздачі
  по групах (результати заслуховуються на виробничій нараді);
 • грудень  залучення членів ради до прийому продуктів (визначення якості); заслуховуваннягрудень:

інформації комірника щодо аналізу виконання заявок на постачання продуктів; допомога в організації
конкурсу серед працівників закладу «Моя улюблена страва» (до Дня Святого Миколая);

 • лютий: аналіз виконання норм харчування за рік, підготовка аналітичних матеріалів для зміни
  наочної інформації на стенді з харчування;
 • березень: спостереження за режимними процесами в групі (прийом їжі), виховання культурно-
  гігієнічних навичок — результати обговорюються на педагогічній раді;
 • квітень: підготовка перспективного десятиденного меню, картотеки страв до літнього оздоровчого
  періоду; аналіз приписів районної санітарно-епідеміологічної станції з питань організації харчування;
 • травень: контроль за дотриманням посадових обов'язків працівниками харчоблоку (результати
  оформляються актами, наказом);
 • червень: контроль за зміною інформації з харчування до літнього оздоровчого періоду (графік
  видачі їжі, режим дня), контроль за дотриманням норм харчування щодо фруктів і соків (результати за­
  слуховуються на педагогічній годині);
 • серпень: підбиття підсумків роботи ради з харчування, заслуховування пропозицій.