1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

            Комунальний заклад «Малопавлівський заклад  дошкільної освіти(ясла-садок) «Веселка» Комишанської сільської ради у 2018-2019н.р. працював на реалізацію законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно – епідеміологічних норм», працював над Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», дотримувався Правил внутрішнього розпорядку, Посадових інструкцій, методичних рекомендацій  «Про організацію фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі».Робота закладу була організована у відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту, річного плану.

 

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічний колектив закладу спрямовував свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. Швидкість, з якою змінюються соціальні вимоги зумовлює пошук нових інструментів для управління дошкільним закладом, планування освітньої діяльності, для розвитку навчання та виховання дітей.

 

 Кількість місць за проектом – 47

 Працює  2 різновікові групи, з них: раннього віку та молодшого дошкільного віку

                                                              молодшого та старшого дошкільного віку

 Всього дітей в ЗДО  на 31.05.2019 – 36 дітей

 Режим роботи 5-денний, з 10,5-годинним перебуванням дітей з 7.30 - 18.00.

За штатним розписом у дошкільному закладі працює 12 осіб. З них –

директор  - 1,0 ставка,

вихователі  - 3.0 ставки,

помічники вихователя – 2,3 ставки,

завгосп – 0,5 ставки,

машиніст по пранню білизни – 0,5 ставки,

кухар – 1,5 ставки,

підсобний робітник– 0,5 ставки.

медична сестра – 0,5 ставки

музичний керівник – 0,5 ставки

 

2.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Освітньо-виховний процес в  закладі забезпечували  педагогічні працівники, а саме:

 1 директор, 2 вихователі, 1 сестра медична старша, 1 керівник гуртка.          У відпустках по догляду за дітьми -2 працівники(вихователь та музичний керівник)

За рівнем кваліфікаційного рівня у  закладі освіти  педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

 «спеціаліст першої категорії» – 1    

 « спеціаліст другої категорії» – 1      

 «спеціаліст» – 4           

Освітній рівень:

Вища освіта – 4            

Базова вища – 2               

Стаж педагогічної діяльності

                     До 3 – ох років  -  2       

                     3 – 10 років – 3            

                     21 – 30 років – 1

        Аналіз роботи щодо підвищення фахової майстерності педагогів свідчить, що протягом 2018-2019 року згідно плану пройшли курсову перепідготовку Мащенко В.Г.

За результатами атестації присвоєно «спеціаліст І категорії» директору (вихователю)Мащенко В.Г., «спеціаліст І1 категорії» вихователю Бобокало О.С.

Грамотою  відділа  освіти  нагороджено Мащенко В.Г., Борисенко Т.І, Пшебилович Л.М.,Подякою відділа  освіти  нагороджено Панасенко В.Г.  за сумлінну працю в справі навчання та виховання підростаючого покоління, з нагоди Дня працівників освіти.

 Педагоги закладу були активними учасниками методичної роботи району, а саме: семінар – практикум для вихователів , музичних керівників, практичних психологів, сестер медичних старших. Належна увага приділялась самоосвіті педагогів, кожен працював над узагальненням індивідуальної методичної теми. Педагоги були активними учасниками педрад, педгодин, колективних переглядів.

Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої  та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-протиепідемічних норм» та інших чинних актів вищих органів державної влади.

 Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ЗДО, затвердженого рішенням сесії  7 скликання Комишанськоїх сільської ради 22.12. 2017 р. . 

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

 Основною метою діяльності  закладу є виховання здорової , гармонійно розвиненої особистості, підготовка дошкільнят до шкільного життя,  шляхом застосування інноваційних технологій.

 

3 .УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНОСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

      Протягом   року використовувались різні види контролю: комплексне та тематичне вивчення, оперативний, епізодичний, порівняльний, попереджувальний та вибірковий.  Для його здійснення добиралися такі методи: вивчення документації, спостереження, проведення контрольних занять, бесіди з дітьми та педагогами, анкетування.

 Було проведено тематичне вивчення організації початку навчального року. Аналізувалися: санітарний стан приміщень, предметно-ігрове середовище, забезпечення освітньо-виховного процесу, документація. Встановлено, що педагогами була проведена велика робота по підготовці до нового навчального року. Ігрові осередки достатньо оснащені ігровим матеріалом відповідно віковим особливостям дітей групи та методичним рекомендаціям.

У наявності обладнання та атрибути до сюжетно - рольових ігор, будівельних ігор. Вихователями також проведена певна робота щодо оснащення освітньо-виховного процесу, виготовлені дидактичні ігри, демонстраційний та роздатковий матеріал.  Але є і певні недоліки: не достатня кількість матеріалу для роботи з дітьми   ,Тому в плані робіт на літо  необхідно створити та поповнити необхідним матеріалом куточок театралізованих ігор, зокрема – ширмою, елементами декорацій, фланелеграфом,  видами театрів – настільним, рукавичками,  спортивні куточки необхідно дообладнати інвентарем, а саме – м’ячами різного діаметру, обручами, скакалками, атрибутами до спортивних ігор.

 Проводячи  тематичне вивчення ефективності використання нетрадиційних форм роботи з дітьми на заняттях з малювання. Вивчалися питання׃ знання, уміння, навички дітей; планування роботи з дітьми; створення умов; знання, уміння, навички вихователів; робота з батьками. Зיясувалося, що вихователі  ефективно використовують  нетрадиційні форми роботи з дітьми на заняттях з малювання. Педагоги допомагають  дитині набути досвід у сприйнятті навколишнього світу, ознайомлюють з нестандартними техніками зображення,  що покликані розвинути творчу уяву дітей, вміння сприймати фактуру, кольори та форми, вміння створювати композиції за власним задумом; формують необхідні навички та вміння; розвивають творчі здібності дітей відповідно до завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Недоліки׃ недостатня забезпеченість предметно – розвивальних осередків груп художніми матеріалами, недостатня кількість методичної літератури відповідної тематики, низький рівень технічних навичок вихованців групи .

 Тематичне вивчення організації ознайомлення старших дошкільників з явищами неживої природи охоплювало такі питання׃ екологічні знання, уміння, навички, ставлення  дітей; планування роботи з дітьми; створення умов; знання, уміння, навички вихователів; робота з батьками. Було зроблено висновок, що вихователі систематично проводять на належному рівні роботу по ознайомленню з явищами неживої природи.

Тематичне вивчення питання організації  роботи з безпеки життєдіяльності в групах дошкільного віку охоплювало такі питання׃ створення умов для організації та проведення роботи, планування роботи з безпеки життєдіяльності, рівень знань, умінь, навичок дітей, робота з батьками  щодо  профілактики травматизму  серед дітей, рівень знань, умінь, навичок вихователів. Зיясувалося, що робота з безпеки життєдіяльності організована на  достатньому рівні.  Вихователі приділяють належну увагу проблемі профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму, формуванню у дітей навичок безпечної життєдіяльності, навчають  дітей свідомо ставитись до свого здоров’я, до особистої безпеки та безпеки навколишніх.  Діти мають достатній обсяг знань, сформовані вміння, навички з різних видів безпеки життєдіяльності. Педагоги працюють у тісній взаємодії з батьками у вирішенні проблеми безпеки дитини.

 Протягом року колектив приймав активну участь в конкурсах

На кращий Інтернет-сайт,

На кращий  посібник «Світ дошкілля»

            У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив поглиблено працював над розв’язанням проблемного питання «Формування різнобічно розвиненої , духовно багатої , оптимістично та патріотично налаштованої особистості»   

Організація  освітньо-виховного процесу в закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ЗДО, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, можливості колективу, а саме:

 • Впровадження сучасних здоровязберігаючих  освітніх технологій, як основа здорового способу життя .
 • Формування мовленнєвої компетенції дошкільника в різних формах роботи з мовленнєвого спілкування .
 • Продовжити роботу з формування патріотичних почуттів дітей на основі виховання любові  та поваги до найближчого соціального, природного і культурного оточення.
 • Стимулювати у педагогів потребу саморозвитку.

Зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти України (нова редакція). Педагогічний колектив працював за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році.

Ініціатива вихователів у виборі форм організації освітньо-виховного процесу не була обмежена. Вихователі намагалися вміло розподілити час для діяльності дітей різних вікових груп, забезпечити особистісно-орієнтований, диференційований, індивідуальний підхід. Методична робота протягом навчального року була спрямована на розвиток творчих здібностей педагогів, підвищення рівня їх професійної майстерності, формування умінь ефективного використання інновацій в освітньому процесі.

Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою. Педагоги в своїй роботі використовували навчально-методичний матеріал журналів „Дошкільне виховання”, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Бібліотечка вихователя дитячого садка”, ,,Дошкільний навчальний заклад``, придбані всі необхідні методичні посібники для роботи по новій програмі” Я у світі” за власні кошти. Методичний кабінет поповнюється методичною літературою згідно Типового положення про методичний кабінет ЗДО

 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. У методичному кабінеті було організовано постійно-діючі виставки:

 • "Новинки методичної літератури".
 • "Програмове забезпечення".
 • "Я атестуюсь"
 • "Інноваційні технології у сучасному закладі".

Поповнено кабінет добіркою матеріалів з усіх розділів програми.

Вихователі мали можливість обмінятися досвідом роботи під час колективного перегляду занять на групах і продемонстрували ріст педагогічної майстерності.

Система методичної  роботи  закладу з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році була спрямована  на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості.

На базі ЗДО діяла творча група "Проектні технології у  закладі дошкільної освіти", робота  якої допомогла сформувати уміння педагогів користуватись методом проектів, навички партнерської взаємодії. Педагоги краще ознайомились з алгоритмом проектної діяльності, покращили навички  складання проектів до блочно-тематичного планування.

          Педагогічні працівники збагачували свій власний досвід інноваційними підходами, добирали ефективні прийоми і методи навчання і виховання, впроваджуючи елементи сучасних педагогічних технологій:

 - технології  фізичного виховання М.М. Єфименка (вихователь Бобокало О.С.,)

-логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку (Пшебилович Л.М.)

 Належна увага приділялася роботі з молодими педагогами,адже  у всіх працівників недостатньо педагогічного досвіду .Для цього здійснювалися відвідування  занять, фізкультурних розваг у Бобокало О.С.,яка молодий спеціаліст, але в неї велике бажання бути педагогом

Варто відмітити, що сенсорному вихованню було приділено велику увагу . Заслуговують уваги матеріали вихователів, а саме: Пшебилович Л.М.,Бобокало О.С., Також,  напрацювання вихователів  було показано на конкурсі  фахової майстерності«Світ довкілля»  в номінації  «Компетентнісний підхід у реалізації сенсорно-пізнавального розвитку дитини дошкільного віку» і зайнято ІІ місце. В конкурсі «Сайт закладу дошкільної освіти 2018 році» в номінації «Сайт закладу дошкільної освіти »заклад отримав перемогу -3 місце.

Належна увага приділялась підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів. Інформатизація дошкільної освіти відкрила перед педагогами багато можливостей для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок.. Консультація для педагогів «Створення презентацій»,дала ідею  розпочала створення банку методичних розробок розвивально-навчальних ігор, збирання медіатеки.

   Упродовж 2018/2019 навчального року  в ЗДО ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково-методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація директора, вихователів, керівника гуртка.

Аналіз планування роботи  закладу дошкільної освіти за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, динамічність,  дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно  покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю освітнього процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Блочно-тематичне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:

 • недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців;
 • не всі  вихователі можуть самостійно планувати свою діяльність на навчальний рік на запропоновані орієнтири;
 • недостатньо використовуються сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному закладі.

В ЗДО особливої уваги набуло питання  забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в  закладі. Для ефективного його розв’язання педагоги тісно взаємодіяли з батьками. Просвітницька робота з сім'ями вихованців проводилась у різних формах співпраці: батьківські збори, бесіди, "дні відкритих дверей",інформаційні стенди, тематичні папки-пересувки, "скриньки запитань та звернень", які передбачали ознайомлення батьків із віковими особливостями психолого-фізіологічного розвитку дітей раннього віку та специфікою освітнього процесу в закладі. З метою уникнення труднощів у перші тижні адаптаційного періоду педагоги належну увагу приділяли створенню комфортних, наближених до звичних для дитини умов життя. Вони терпляче ставилися до її потреб та інтересів, підтримували у неї позитивний, емоційний стан, прагнення до самостійності, раділи її успіхам. Особливого значення у цей період набула зміна стилю спілкування дорослого з дитиною від ситуативно-особистісного, коли домінують емоції, використовуються пестливі слова, звертання, до ситуативно-ділового, більш стриманого, коли дорослий стає співучасником предметної діяльності дитини.

Вихователями усіх вікових груп належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища. Вони за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням, яке відповідає педагогічним, естетичних та санітарно-гігієнічним вимогам. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Це різноманітні куточки: сенсорний, ігровий, книги, трудовий, конструктивно-будівельний, музичний, фізкультурний, природознавчий (пошуково-дослідницької діяльності).  Кімнатні квіти відповідають віку дітей та естетичним вимогам.

Велика увага приділялася вивченню стану організації життєдіяльності дітей. Проводилось вивчення освітньо-виховної роботи  вихователів Пшебилович Л.М.,Бобокало О.С., Аналіз показав, що було проведено всебічну роботу по підготовці дітей до школи. Старші дошкільнята отримали знання, уміння й навички з усіх видів діяльності, вміють поводити себе  в різних життєвих ситуаціях. На належному рівні знаходиться функціонування всіх когнітивних процесів – сприймання, увага, пам'ять, мислення, мовлення, уява, що дають змогу дитині пізнавати світ та бути активними суб’єктами пізнання.

Слід відзначити, що під час тематичного вивчення формування компетентності дошкільників у процесі театралізованої діяльності на достатньому рівні є розвиток естетичного сприймання об’єктів та явищ, творчої уяви, естетичної чутливості, емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього, уміння добирати різні засоби реалізації задуму.

Вихователі усіх вікових груп поповнили осередок театралізації. У кожній віковій групі є ширма, декорація, маски, костюми для ігор-драматизації, різні види театрів за вимогами програми., які виготовлені власноруч.

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, в ЗДО здійснювалось виховання у дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей. Це досягалося на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. Також було проведено тиждень "Моя країна – Україна: єдина, нероздільна".

Одним з важливих аспектів освітньої роботи в  закладі є трудове виховання, яке здійснюється в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей. Воно спрямовується на формування у вихованців перед вступом до школи елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу і поваги до різних професій; ціннісного ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметно-практичної діяльності й прагнення виявляти творче ставлення до неї; базових умінь, навичок у різних видах праці та якостей особистості (відповідальність, самостійність, працелюбність, креативність).

У реалізації основних завдань трудового виховання дітей вихователі керувалися вимогами чинних програм щодо завдань, змістового наповнення і форм організації вихованців у ході залучення їх до таких видів праці, як самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна (художня) праця.

Дітям пропонувалися доручення різноманітні за складністю, способами організації вихованців, тривалістю виконання, періодичністю. Вихованці виконували не лише передбачені програмами традиційні види чергувань: в їдальні, на заняттях, у куточку природи, їх урізноманітнили організовуючи чергування в ігрових осередках, на ігрових майданчиках тощо.

Велика робота проводилася  з питання наступності ЗДО і ЗОШ. Згідно плану, робота в основному виконана. До першого класу піде 12 випускників ЗДО, які мають відповідно до своїх вікових і індивідуальних здібностей знання, сформовані уміння і навички на достатньому рівні отримані в дошкільному закладі. Старші дошкільники здійснювали часто  екскурсії до ЗОШ із ознайомленням території, до бібліотеки, спортивного залу.

Заслуговує на увагу створення умов для роботи по організації безпеки життєдіяльності під час освітньо-виховного процесу в різних сферах діяльності: на заняттях, на прогулянці, поводження та дотримання правил техніки безпеки в різних ситуаціях. 2 рази на рік проводився "Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності" (листопад, квітень), який вплинув на міцність знань дітей із безпеки життєдіяльності..

У ЗДО проводились усі необхідні профілактичні заходи:

 • система загартування: ранкова гімнастика, повітряні ванни, самомасаж, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;
 • контролювалось виконання санітарногігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;
 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;
 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога.
 • розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, на  нарадах при директору.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, сестра медична старша, які  здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів,  підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

 Вихованці  закладу освіти приймають активну участь в житті села: концерти, мітинги, акції.

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

Педагогами  закладу освіти систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів  дало  можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлені та періодично змінюються рубрики в батьківських куточках: «Для вас, батьки», «Що ми вміємо», «Ростемо творчими», «Радить лікар»,  тощо. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ЗДО. Спільно з батьками був організований конкурс «Годівничка для пташок», «Шпаківня для шпачка», планується з допомогою батьків здійснити облаштування майданчиків з фарбуванням.

Значна увага в закладі з року в рік приділяється зміцненню та збереженню здоров’я дітей. Аналіз захворюваності проводиться сестрою медичною старшою щомісячно та щоквартально. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між директором, сестрою медичною старшою щодо контролю за фізичним розвитком дітей. 

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:

 • контроль за станом здоров’я, нервовопсихічного та фізичного розвитку дітей;
 • контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;
 • оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;
 • нагляд за санітарногігієнічними умовами.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися щомісячно

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при директору, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

4.ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ

 Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою  зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно «Інструкції щодо організації харчування дітей у ЗДО..В організації харчування беруть участь сестра медична , комірник та кухарі. Про їх роботу говорять результати – за цей навчальний рік. За результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено.

 Відділ освіти дбає про вчасну доставку всіх продуктів харчування, а медична сестра  – про урізноманітнення меню.

Постійно на контролі перебувають питання якості харчування, дотримання норм харчування, їх закладки, кулінарної обробки, технології приготування страв, правильності їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться сестрою медичною, кухарями відповідно до встановлених вимог систематично, вчасно.  Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується. Результатом щоденної чіткої роботи є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

Медичною службою організовуються різні форми співпраці з батьками щодо забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового способу життя, здійснюється контроль за режимом та культурою харчування дітей, за формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят.

         Завдяки роз’яснювальній роботі вдалось знизити відсоток безпричинного невідвідування дітьми ЗДО.

 

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року були проведені наступні форми роботи також і з дітьми: щомісячно проводилися заняття щодо дотримання правил дорожнього руху, пожежної безпеки, побутового травматизму тощо, розваги, дидактичні ігри, екскурсії, тематичні тижні.

                Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти  посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, за звітний період у закладі є 11 вогнегасників, 5 діелектричних килимків на харчоблоці та пральні, наказом призначено відповідальних осіб. Відповідно припису були усунені  недоліки, але ще потрібно виконати певні заходи, які потребують фінансових затрат:

 • обладнати приміщення автоматичною сигналізацією;
 • обладнати інвентарем пожежні щити;
 • дозабезпечити заклад вогнегасниками;.

                Незважаючи на складні економічні умови, відсутність капітальних внесків у розвиток матеріально-технічної бази ЗДО з боку бюджету, приміщення і територія ЗДО оснащенні необхідним інвентарем, постійно поповнюється, оновлюється і ремонтується обладнання.

 

5.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

З кожним роком зміцнюється матеріальна база закладу. Технічний стан будівлі задовільний. Утримання, облаштування будівлі та території відповідає санітарним нормам утримання  закладів освіти. Територія закладу має естетичний вигляд, озеленена.. Ігрові та спортивний майданчик обладнані, ігрове обладнання відремонтоване, пофарбоване, підтримується у безпечному стані. Майданчики розмежовані живою огорожею. Прочищені бордюри, підстрижено кущі, облаштовано квітники. М’яким інвентарем заклад забезпечено на 50%. Потребує заміни постіль, поновлення – матраців та подушок.

 Протягом літа  планується проведення  значної роботи по підготовці до нового навчального року, а саме:

- група «Калинка» –побілити стіни в приміщенні для посуду, туалеті, групі. спальні;

- група «Сонечко» –побілити стіни в приміщенні для посуду, туалеті, групі. спальні;

- провести перевірку опору контура заземлення та ізоляції електромережі;

-  завезти пісок;

- пофарбувати ігрове обладнання на майданчиках;

- поновити ігрові майданчики обладнанням;

 

       Крім цього зроблено ряд інших робіт:

 •  на спортивному й ігрових майданчиках проведено випробування споруд та ігрового обладнання для подальшого безпечного їх використання, про що складено відповідні акти;
 • проведено прибирання території;
 •  здійснено заміну 3 залізобетонних секцій  та пофарбовано всі секції по периметру ЗДО

            В цьому році придбано кухонний стіл, 3 залізобетонні секції, які зламалися в ході зими

На сьогодні в закладі є ще ряд невирішених проблем, які вимагають значних затрат:

- часткове асфальтування території;

- заміна огорожі;

-демонтаж та виготовлення нового літнього павільйона;

-  встановлення витяжки.

Підводячи підсумки роботи за рік, дякую педагогам, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння, підтримку і можливість реалізації наших ідей. Адже поступове осучаснення предметно-просторового середовища, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників освітньо-виховного процесу.

          Колектив ЗДО  налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.